Geologický prieskum

Hlavné činnosti v inžinierskej geológií:
 • Inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy.
 • Inžiniersko-geologické prieskumy.
 • Pri poruchách stavieb - odborné inžiniersko-geologické posudky.
 • Rizikovú analýzu líniových stavieb z hľadiska pôsobenia geologických faktorov.
 • Kontrolné terénne skúšky - hutnenia, vlhkosti, objemovej hmotnosti, priepustnosti.
 • Geologický dozor.
 • Statické posudky pri geotechnických poruchách (zosuvy, erózia, sadanie, trhliny)
 • Zakladanie objektov.
 • Zemné konštrukcie (výkopy, paženia a stabilizácie svahov v náročných geologických podmienkach)
 • Návrh úpravy podložia, zlepšovanie vlastností základových pôd
 • Kontrola kvality betónových a zemných konštrukcií
 • Laboratórne skúšky zemín
Vlastné technické vybavenie :
 • Vrtné práce.
 • Dynamické penetračné sondy.
 • Laboratórium mechaniky zemín.
 • Odberné zariadenia neporušených vzoriek, dnových sedimentov v tokoch.
 • Statická zaťažovacia doska.
 • Ľahká dynamická doska.
 • Meračské zariadenia.

Kontakt